Ostatnia aktualizacja strony: 25.09.2023, 14:17

Przedmiot działalności i kompetencje

Wtorek, 18 kwietnia 2023

Cele i zadania szkoły

Główne cele szkoły

  1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w Powszechnej deklaracji praw człowieka, Międzynarodowym pakcie praw obywatelskich i politycznych, Konwencji o prawach dziecka, ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej i programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.
  2. 2. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny uczniów. 3. Główne cele i zadania szkoły określone są przepisami prawa i realizowane we współpracy z rodzicami. Należą do nich w szczególności: 1) bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, 2) prowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, 3) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami, 4) dostęp do wiedzy, która umożliwia uczniom dalszą edukację i korzystanie z zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań, 5) umożliwienie nabywania umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, 6) wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli, 7) kształcenie uniwersalnych zasad etycznych i odpowiedzialności za swoje czyny. 4.Szkoła w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się dobrem i troską o zdrowie uczniów, szanuje ich godność osobistą, respektuje zasady nauk pedagogicznych. 5.Szkoła realizuje następujące cele i zadania: 1) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etycznej, językowej i religijnej poprzez rozwijanie i wpajanie zasad: a) tolerancji i akceptacji dla odmienności narodowej i religijnej oraz szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań, b) tolerancji i akceptacji w swobodnym wyborze uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych, c) tolerancji i akceptacji swobodnego wyrażanie myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych, nienaruszających dobra innych osób, d) równych praw i równego traktowania uczniów z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości, 2) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej: a) obejmując indywidualną opiekę pedagogiczną i psychologiczną potrzebujących tej pomocy, b) w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń szkolnych, c) mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych, 5 d) organizując zajęcia ze specjalistami, np. logopedą, socjoterapeutą, pedagogiemterapeutą, 3) rozwija zainteresowania uczniów, organizując: a) koła zainteresowań, b) zajęcia indywidualne z uczniem zdolnym, umożliwiające mu realizację indywidualnego programu lub toku nauki, c) oddziały dwujęzyczne (tylko w tych szkołach, w których są prowadzone), d) dodatkowe pytania i zadania na ocenę celującą na testach i sprawdzianach, e) zajęcia w zakresie: pomocy w nauce, przygotowania do egzaminów, konkursów czy olimpiad przedmiotowych, 4) sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb: a) prowadzi diagnozę środowiska ucznia i rozpoznaje potencjalne możliwości oraz indywidualne potrzeby ucznia, w miarę możliwości zaspokaja je, b) organizuje zajęcia integracyjne, c) zapewnia okres ochronny w pierwszym i drugim tygodniu nauki, d) współpracuje w tym zakresie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, e) współpracuje z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie i dziecku, f)współpracuje z instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo – policją i strażą miejską, g) gromadzi informacje o trudnościach wychowawczych występujących wśród uczniów danego oddziału i przekazuje je na posiedzeniach zespołów wychowawczych i rady pedagogicznej okresowej, h) umożliwia korzystanie z pomocy pedagoga lub psychologa szkolnego, i)umożliwia korzystanie z pomocy logopedy szkolnego, j)umożliwia uzyskiwanie pomocy materialnej, k) organizuje stołówkę szkolną oraz świetlicę, l)organizuje zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, m) organizuje zajęcia gimnastyki korekcyjnej, n) organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, 5) zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę poprzez: a) ochronę ich zdrowia, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej oraz podnoszenie poziomu dyscypliny w szkole, b) organizowanie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki we współpracy z organem prowadzącym szkołę, c) stały monitoring wizyjny budynku oraz terenu szkoły, d) sprawowanie przez nauczycieli dyżurów zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz w trakcie przerw między zajęciami, e) ciągły nadzór pedagogiczny na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, f)omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych, g) organizowanie szkoleń dla wszystkich pracowników szkoły w zakresie zasad bhp i ochrony przeciwpożarowej, h) równomierne rozkładanie lekcji w tygodniowym rozkładzie zajęć, i)zabezpieczenie dostępu do Internetu przed treściami, które mogą stanowić 6 zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów, j)zaznajamianie uczniów z regulaminami pracowni, z instrukcjami obsługi przy wszystkich urządzeniach wykorzystywanych w procesie edukacyjnym umieszczanych w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku, k) ustalanie zasad i regulaminów związanych z funkcjonowaniem szkoły, zapoznanie z nimi całej społeczności szkolnej i skuteczne ich przestrzeganie, l)przestrzeganie praw ucznia, m) prowadzenie rozmów i mediacji prowadzących do rozwiązywania problemów, n) kontrolę pomieszczeń, w których nauczyciele będą prowadzili zajęcia, oraz sprzętu i pomocy dydaktycznych, którymi w trakcie zajęć będą się posługiwali, o) zwracanie uwagi na prawidłowe odżywianie uczniów i racjonalne wykorzystanie czasu wolnego, p) prowadzenie dla uczniów i ich rodziców warsztatów i spotkań tematycznych dotyczących uzależnień, narkotyków, dopalaczy, cyberprzemocy, zastraszania, anoreksji, bulimii i innych zjawisk dotykających współczesny świat, 6) sprawuje opiekę nad uczniami podczas szkolnych wycieczek i zajęć organizowanych poza terenem szkoły: a) wyznaczając nauczyciela – kierownika grupy, który ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, b) zapewniając uczniom odpowiednią liczbę opiekunów, w zależności od rodzaju organizowanej wycieczki lub niepełnosprawności uczniów i ich wieku, c) przestrzegając obowiązujących zasad bezpieczeństwa organizowania wycieczek szkolnych, zgodnie z odrębnymi przepisami, d) współpracując z rodzicami uczniów, którzy na prośbę nauczyciela-organizatora mogą włączyć się do pomocy w zakresie organizacji wycieczki czy opieki nad uczniami oraz pokrywają w pełni koszty z tym związane, e) zapoznając uczniów z programem i regulaminem wycieczek oraz przepisami bezpieczeństwa, f)ubezpieczając uczniów w zakresie nieszczęśliwych wypadków, 7) powierza nauczycielom obowiązki wychowawcy, zapewniając: a) ciągłość pracy wychowawcy z danym oddziałem, w miarę możliwości, b) pomoc i wsparcie w działaniach opiekuńczo-wychowawczych, c) warsztaty umiejętności wychowawczych organizowane dla wychowawców, 8) prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną: a) rozbudza zainteresowanie problematyką innowacyjną i eksperymentalną członków rady pedagogicznej, b) udziela pomocy formalno-prawnej nauczycielom zainteresowanym prowadzeniem innowacji i eksperymentów, 9) kształtuje poczucie miłości do ojczyzny przez szacunek i przywiązanie do tradycji i historii własnego narodu, jego osiągnieć, kultury oraz języka poprzez: a) organizowanie dla uczniów wycieczek edukacyjnych do miejsc poświęconych pamięci narodowej, b) udział uczniów w apelach poświęconych ważnym rocznicom państwowym, umacniając w ten sposób więzi z krajem ojczystym i rozbudzając świadomość 7 obywatelską, c) udział uczniów w uroczystościach szkolnych, tworząc sytuacje wyzwalające emocjonalny związek z krajem ojczystym, d) zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi, ważnymi dla kraju rocznicami, zasadami i instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego, e) przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, 10)zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnosi jakość pracy szkoły i przyczynia się do jej rozwoju organizacyjnego poprzez: a) organizację optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, b) realizację wymagań stawianych przez państwo w ramach nadzoru pedagogicznego, c) sprawowanie przez dyrektora i wicedyrektora nadzoru pedagogicznego w celu podnoszenia jakości pracy szkoły, d) uzyskiwanie jak najlepszych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, e) tworzenie warunków do rozwoju ucznia przy jednoczesnym przygotowywaniu go do pracy na rzecz środowiska i przy współpracy ze środowiskiem, f)współpracę szkoły z rodzicami i środowiskiem na rzecz wzajemnego zrozumienia i działania w społeczności lokalnej, g) bieżącą analizę i modyfikowanie statutu szkoły, h) realizowanie planów wynikających z koncepcji pracy szkoły, 11) organizuje wolontariat w szkole, a w tym zakresie: a) zapoznaje uczniów z ideą wolontariatu i propaguje ją, b) kreuje wizerunek szkoły jako centrum lokalnej aktywności, c) uczy postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka, d) uczy postaw niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku szkolnym i poza szkołą, e) wspiera uczniów w organizacji pomocy koleżeńskiej w nauce, organizacji wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych, w sprawowaniu opieki nad uczniami klas młodszych, w pracy na rzecz biblioteki szkolnej, f)kształtuje postawy prospołeczne, uwrażliwiając na cierpienie, samotność i potrzeby innych, g) organizuje działania na rzecz środowiska przy współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem, Caritasem oraz z instytucjami działającymi na rzecz innych osób, 12) prowadzi działania związane z promocją i ochroną zdrowia poprzez: a) promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego, propagowanie zdrowej żywności sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi fizycznemu ucznia, b) przygotowywanie w szkolnej stołówce zdrowych obiadów, c) udział uczniów w konkursach poświęconych tematyce promocji i ochrony zdrowia, d) promocję zbiórki odpadów i segregacji śmieci oraz udział w akcjach typu „Sprzątanie świata”, 13) realizuje działania związane z doradztwem zawodowym: 8 a) diagnozuje potrzeby uczniów w zakresie doradztwa zawodowego, b) udziela pomocy uczniom w planowaniu i wyborze ścieżki kształcenia i kariery zawodowej, c) prowadzi zajęcia związane z poznaniem samego siebie, swoich umiejętności i predyspozycji. 6.Cele i zadania, o których mowa w ust. 5, realizują nauczyciele przy współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami świadczącymi w tym zakresie wsparcie i pomoc merytoryczną. 7.Cele, o których mowa w ust. 5, szkoła osiąga poprzez: a) przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości, b) umożliwianie uczniom poznania podstaw funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz norm współżycia społecznego, c) przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań w życiu rodzinnym i społecznym, d) wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności niesienia pomocy słabszym. 8.Celem wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale przedszkolnym jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, realizowane w procesie opieki, wychowania, nauczania – uczenia się, w efekcie którego osiągnie ono dojrzałość do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 9.Oddział przedszkolny w szkole realizuje zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 10. W okresie stanu epidemii, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w której może zagrożone być zdrowie ucznia, szkoła może funkcjonować w następujący sposób: 1) realizując zajęcia w trybie stacjonarnym z zachowaniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie całego kraju, stanowionych przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego udostępnione na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, 2) zawieszając wszystkie zajęcia lub część na czas oznaczony, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, zgodnie z zasadami określonymi przez Ministra Edukacji i Nauki lub dyrektora szkoły.

 

Metadane

Data publikacji : 18.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa Nr 4
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Greń
©-2023 Szkoła Podstawowa Nr 4. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL